Skriviver i genre-projektet

Leena Aunio, Grundskolan Norsen i Helsingfors

" "

Att eleverna lär sig känna till olika genrer i litteraturen hör till målsättningarna i modersmålsinriktad finska i årskurs 8. Våren 2019 hade jag mest lektioner med årskurs 8. Då tänkte jag att vi ska fördjupa oss in i genrer och skrivlust. Eleverna arbetade i grupper på olika sätt.

Först började vi med att prata generellt om hur litteraturen är indelad i huvudgenrer: prosa, poesi och drama. Meningen var att sedan gå mera in på olika prosagenrer: deckare, skräck, science fiction, fantasi, romantisk litteratur, facklitteratur.

Eleverna hade före detta projekt läst olika romaner, och de fick nu fundera på vilka ovannämnda genrer dessa romaner hör till. Eleverna delades in i mindre grupper. Varje grupp valde en genre som de fick undersöka och därefter presentera till de andra i klassen, som Powerpoint eller trailer. Varje grupp i klassen hade sin egen genre.

Grupperna inledde sitt arbete med att utforska drag av olika genrer i skolboken (Kielen päällä 8) samt på nätet. Under några lektioner fick de arbeta fram en Powerpoint som sedan presenterades för den övriga klassen. Varje lektion hade en genre som tema. I början av lektionen presenterade eleverna sin genre. Speciellt tonvikt lades på typiska drag av genren. Resten av timmen skrev eleverna, i mindre grupper, en text i denna genre. I slutet av timmen lästes texterna upp. Det blev roligt.

Viktigast var att skriva berättelser på finska, diskutera texterna och njuta av berättelserna. Detta skapade skriviver. Några elever ville skriva en följetång med drag av olika genrer. Det blev skräckberättelser, fantasiberättelser, sci-fi-berättelser och romantikberättelser. Vi tog också upp facklitteratur. Då fick eleverna som uppgift att skriva en plan för en faktabok eller en enskild text inom facklitteratur, till exempel ett recept eller en instruktion.

En del elever jobbade med samma grupp genom hela genreprojektet, medan andra jobbade i olika grupper. Ibland behövde jag lotta ut eleverna i grupper.

Vi hann inte läsa så mycket, men det skapades mycket skriviver. Jag kommenterade inte så mycket elevernas skrivfel. I snitt var texterna välskrivna. Eleverna kunde själva kommentera möjliga skrivfel när de jobbade/diskuterade tillsammans.

Instruktionerna till projektet hade jag modifierat från en finsk nätsida. Eleverna fick utföra kamratbedömning och dessutom självutvärdering av sitt grupparbete. Arbetet med projektet räknades med i vitsordet.