Bilderboksarbete med förskolebarn – boksamtal

Raili Perälä

" "

Jag har planerat ett arbetsmaterial som stöd till bilderboks arbete och boksamtal för barn i förskolan. Materialet består av arbetsblad innehållande samtalsfrågor utgående från bilderbokens olika delelement, om bilderboken som helhet. Arbetsbladen kan väljas att bearbetas under kortare eller längre perioder. Varje arbetsstund betonar olika teman och börjar med att barnen parvis får tid med att komma in i bilderböckernas värld på egen hand.

Vi hade en genomgång av materialet i arbetsteamet i augusti. Kollegernas nyfikenhet väcktes och vi bestämde oss för att testa materialet under läsåret. Erfarenheterna så här långt har varit positiva. Materialet har berikat vårt bilderboksarbete och vi är mer medvetna om vad vi vill det ska innehålla. Arbetet har fått bättre struktur, mångsidigare innehåll och nya infallsvinklar.

Vi har arbetat med materialet från höstterminens början. Arbetet har genomförts i halvgrupper, för att bättre möjliggöra allas aktiva deltagande i samtalen. Barnens attityder och motivation till arbetet har varit bra. Vissa frågor har först varit lite svåra för barnen, men när vi öppnat vad som söks med dem, så har det gått bra. Barnen har egna bokhäften, som de arbetar med efter varje arbetsstund (se bilaga).

Barnens delaktighet i det konkreta arbetet har varit inspirerande och lett till nya tankar och ideer, till utvecklande av nya arbetsblad. Erfarenheterna preciserar och omvandlar materialet ständigt. Vi har på sista tiden inkluderat ordkonst, som följe till boksamtalen,

Källor som använts i utvecklingsarbetet:
Kursens föreläsningar, Ann-Christin Furu, Yngre barns möten med barnlitteraturen
Kerstin Lundberg Hahn, Berättarverkstad och författarverktyg – från inre bild till utvecklat språk
Agneta Edwards bok, Bilderbokens mångfald och möjligheter