Arbete

Liselott Berg Ahlroth

Idén till mitt utvecklingsarbete kom från de erfarenheter som jag samlat på mig som ämnes- och modersmålslärare inom yrkesutbildningen på andra stadiet under många år. Studerande som står på tröskeln till yrkeslivet, eller fortsatta studier, behöver lära sig att uttrycka sig mer yrkesmässigt än de är vana vid. Man måste kunna använda terminologi som används inom branschen både skriftligt och muntligt.

Jag har alltså gjort en kurs som har ett övergripande tema, dvs ARBETE. Under den här rubriken har jag plockat in sådan arbetsrelaterad terminologi som har med arbetsliv, lagstiftning, bokföring, socialskydd m.m. att göra. Dessutom har jag tagit med textavsnitt från skönlitteratur som på något sätt behandlar eller tangerar ARBETE.

Till kursen hör flera obligatoriska delar. De studerande jobbar i huvudsak i skolan på lektionstid men det är också möjligt att jobba hemma med texterna, skrivandet och förberedelserna för presentationerna.

Kursen är uppdelad på följande sätt

1. Fackuppsats om arbetslivet. Den studerande får välja tema bland ett tjugotal rubriker och skriver yrkesmässigt fem sidor om sitt ämne. Egna erfarenheter från Inlärning i arbete kan/bör tas med i texten eller som egna kommentarer. Den studerande använder källor för sin text och lär sig att hänvisa till dem.

2. Intervju. Den studerande intervjuar en eller flera personer i sin bekantskapskrets om det tema som uppsatsen handlar om. På det här sättet kommer den studerande att diskutera och reflektera över olika aspekter av arbetslivet tillsammans med någon som kanske har en annan syn på arbete än den studerande själv, som ännu inte har så stor erfarenhet. Den studerande övar muntlig kommunikation och interaktion.

3. Muntlig presentation av fackuppsatsen. Den studerande berättar enskilt under 2 minuter vad hen skrivit om. Jag kan då kolla att den studerande själv skrivit sin text, den studerande får öva muntlig kommunikation samtidigt som det ger en möjlighet för svaga skribenter att visa att de lärt sig substansen i texten.

4. Feedback. Den studerande skall fungera som opponent åt en annan studerande dvs hen skall läsa och kommentera en studiekompis uppsats. På det sättet läser åtminstone två personer varje studerandes text, opponenten lär sig om det andra temat, lär sig att ge konstruktiv kritik och lär sig att hitta olika synpunkter i en text. Den studerande lär sig också att ta emot kritik och motivera sina tankar och påståenden.

5. Texter om arbete. Innan skrivprocessen börjar läser den studerande ett kompendium om ”Arbete och försörjning” som jag har sammanställt och som innehåller olika slag av texter, ordspråk, termer och tankar om arbete. Tillsammans med sitt arbetspar diskuterar den studerande texterna och svarar på frågor, som jag har gjort och som baserar sig på de olika textavsnitten. De gemensamma svaren sammanställer de sedan i en powerpointpresentation som de presenterar för mig. Utgående från dia-serien diskuterar vi därefter ARBETE ur olika synvinklar. Även de tystlåtna och blyga vågar uttrycka sig muntligt när presentationen hålls i en liten grupp.

När kursen är slut utvärderar den studerande sina egna prestationer. Under kursens lopp diskuterar vi mycket kring rubrikerna och jag hjälper till att hitta källor. Hela gruppen skall också ställa upp uppsatsen på ett och samma sätt så vi repeterar och övar Word samtidigt. Både de studerande och jag var nöjda med kursen. Jag kunde integrera många ämnen i kursen, det blev repetition av tidigare inlärda saker, studerande med specialbehov inkluderades fint med hjälp av de muntliga delarna och kunnandet i kommunikation och interaktion behandlades på ett övergripande yrkesmässigt sätt. De studerande fokuserade också på att uttrycka sig på svenska så korrekt som möjligt och de var motiverade eftersom de samtidigt lärde sig fakta om arbetslivet och sitt kommande yrke.